Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
INFORMACIJA u vezi s Granskim kolektivnim ugovorom iz oblasti zdravstva za područje Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde tj. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Nakon pregovora koji su vođeni na federalnom nivou između pregovaračkih timova vlada kantona i predstavnika Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine koji su trajali skoro godinu dana, pregovori su spušteni na kantonalni  nivo čime je otpočelo pregovaranje između predstavnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde.

Dana 06.02.2017.godine, nakon niza sastanaka, postignut je i potpisan Sporazum / Anex o izmjenama Usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva za područje Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, kojim se pojedine odredbe prilagođavaju raspoloživim finansijskim sredstvima na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Nakon što je Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde dala saglasnost na tekst GKU i Sporazuma / Anexa, zdravstvene ustanove s područja BPK Goražde, Odlukom Vlade, broj: 03-34-890/17 od 08.06.2017.godine zadužene su da u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke (kojom se definiraju uvjeti i rokovi primjene Kolektivnog Ugovora) usaglase svoje pravilnike o radu saglasno Kolektivmom ugovoru i potpisanom Sporazumu / Anexu iz člana 2. pomenute Odluke, sve u cilju zadržavanja postojećeg obima prava zdravstvenih radnika kao i da se pojedine odredbe prilagode raspoloživim finansijskim sredstvima namjenjenim za zdravstvo u BPK Goražde.

Zdravstvene ustanove s područja BPK Goražde su u prethodnom periodu razmatrale pomenute pravilnike, iste nisu usvojili iz sljedećih razloga:

– Upravni odbor Kantonalne bolnice razmatrao je predloženi pravilnik, na isti je imao niz primjedbi ali i zaključaka, između ostalog, i zaključak broj: 01-2826/17 od 03.08.2017.godine kojim je naloženo menadžmentu Kantonalne bolnice da u roku od 7 (sedam), a maksimalno 10 (deset) dana Upravnom odboru dostavi uporedne pokazatelje mjesečnih primanja svih uposlenika u skladu s postojećom osnovicom, neto satnicom, koeficijentima kao i radnim vremenom iz Pravilnika koji je sada na snazi, te mjesečna primanja imajući u vidu novopredložene izmjene. Upravni odbor Kantonalne bolnice, zaključno sa 21.09.2017.godine nije dobio tražene pokazetelje, samim tim nisu se ni stekli uslovi za njegovo usvajanje.

– Upravni odbor JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde, svojim zaključkom, broj: 04-05-1171-2/17 od 25.07.2017.godine obavijestio nas je da je razmatrao prijedlog Pravilnika o radu, isti nije usvojen iz 2 (dva) razloga:

1. Zato što su članovi Upravnog odbora iz reda zdravstvenih radnika bili „suzdržani“ prilikom usvajanja iz moralnih razloga,
2. Nisu imali saglasnost Sindikata JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde i saglasnost Sindikata doktora medicine i stomatologije.

– Upravni odbor JU Dom zdravlja Prača, dostavio nam je Zaključak, broj: 01-05-138-6/17 od 28.07.2017.godine kojim nas obavještavaju da Upravni odbor JU Dom zdravlja Prača odlaže donošenje Pravilnika obzirom da OONSSRUZ Doma zdravlja Prača nije dao saglasnost na pomenuti Pravilnik.

– Ostale zdravstvene ustanove s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zaključno s danom 21.09.2017.godine nisu se izjašnjavale kao ni dostavljale određene informacije u vezi pomenutog Pravilnika.

 Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

SABIRA BEŠLIJA, dipl.ekolog

Sabira Beslija.jpg 11.slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i  Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: sabira.beslija@bpkg.gov.ba
Curriculum Vitae (CV) – Sabira Bešlija

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.