Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Nadležnosti

Kantonalno Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice vrši:

 • upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje socijalne politike i upostavu službe socijalne zaštite,
 • regulisanja funkcionisanja i razvoja sistema socijalne zaštite,
 • ostvaivanje prava na socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost,
 • utvrđivanje prava na subvencioniranje troškova socijalne zaštite,
 • uspostavu i funkcionisanje sistema dječije zaštite,
 • ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova dječije zaštite i pravo na dodatak za djecu i pomoć za djecu novorođenčeta,
 • utvrđivanje uslova, mjerila i kriterija za ostvarivanje prava starih i iznemoglih lica u objektima socijalne zaštite za stare i iznemogle,
 • predlaganje i provođenje politike zdravstvene zaštite stanovništva na području Kantona,
 • uspostavljanje zdravstvene zaštite stanovništva u zdravstvenim ustanovama Kantona,
 • stvaranje uslova za rad sekundarne zdravstvene zaštite stanovništva,
 • predlaganje osnivanja javnih ustanova u oblasti zdravstva,
 • osiguravanje primarne i preventivne zdrastvene zaštite i praćenje zdravstvenog stanja stanovništva,
 • organizovanje i snabdijevanje Kantona lijekovima,
 • preduzimanje mjera za povratak,
 • vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije, te koordinaciju i usklađivanje programa humanitarne pomoći za raseljena lica i izbjeglice,
 • obezbjeđenje saradnje sa humanitarnim i drugim nevladinim organizacijama u oblasti socijalne zaštite,
 • planiranje i obezbjeđivanje sredstava i usklađivanje primanja za proširene oblike socijalne zaštite civilnih žrtava rata i oružanih sukoba, poslije 30. maja 1990.godine i civilnih žrtava oslobodilačkih ratova, te zaštite žrtava neprijateljskog djelovanja,
 • pripremanja nacrta i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
 • nadzor nad radom javnih stanova iz oblasti zdravstva, socijalne i dječije zaštite,
 • inspekcijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva,
 • upravno rješavanje,
 • vršenje drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u ovoj oblasti.

Sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Naziv i pozicija radnog mjesta:

1)  Stručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata

Opis poslova:

–   vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu,
–   vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu,
–   nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima,
–   nadzor nad zakonitošću rada ustanova socijalne zaštite koje imaju javna ovlaštenja,
–   izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti socijalne i dječije zaštite, nomotehničku obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa,
–  davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa i drugih akata,
–  izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz oblasti socijalne i dječije zaštite,
–  izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Ministarstva,
–  izradu elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjene iz oblasti socijalne i dječije zaštite,
–  provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite,
–  izradu planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje,
–  obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti za koje je stručno osposobljen i koji su utvrđeni zakonom, podzakonskim propisima i ovim Pravilnikom, a po nalogu i ovlaštenju ministra.

 Naziv i pozicija radnog mjesta:

       2)  Stručni savjetnik za budžet i zdravstveno osiguranje

Opis poslova:

– nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti budžeta i zdravstvenog osiguranja,nadzor nad zakonitošću rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
– izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala koji se tiču budžeta i  zdravstvenog osiguranja, na osnovu odgovarajućih podataka,
– izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa (opći bilans sredstava),
– izradu elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena, kao i projektnih zadataka iz oblasti budžeta i zdravstvenog osiguranja,
– provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti budžeta i zdravstvenog osiguranja, i posljedica koje mogu nastati u oblasti budžeta i zdravstvenog osiguranja,
– pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova iz tačke 6., kao i poduzimanje mjera za spriječavanje nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na          otklanjanju štetnih posljedica,
– izradu planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacionog sistema, formiranje i održavanje baze podataka iz oblasti budžeta i zdravstvenog osiguranja i analiza tih podataka,
– obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti za koje je stručno osposobljen i koji su utvrđeni zakonom, podzakonskim propisima i ovim Pravilnikom, a po nalogu i ovlaštenju ministra.

 Naziv i pozicija radnog mjesta:

3)  Viši stručni saradnik za normativno- pravne poslove

Opis poslova:

– Izrada pojedinačnih akata koja se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registraciju i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima iz nadležnosti Ministarstva;
– pružanje pravne pomoći građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja, sastavljanje podnesaka (zahtjeva, molbi, žalbi i sl.) i vršenje drugih poslova pravne pomoći u skladu sa zakonom;
– stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata;
– pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti;
– pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa, kao i ispravke tih propisa;
– izrada metodologija (klasifikacija, nomenklatura i sl. ) za odgovarajuću oblast ;
– izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u određenoj oblasti i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se  osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona,drugih propisa i općih akata ;
– praćenje i proučavanje stanja i pojava u određenoj oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema ;
– uspostavljanje, izradu, vođenje i održavanje evidencija u odgovarajućoj oblasti za koju je propisana takva evidencija ;
– prikupljanje ,sređivanje i obrada podataka u odgovarajućoj oblasti i informiranje  javnosti o radu organa državne službe, stanju u toj oblasti i mjerama koje se preduzimaju ;
– u okviru svog djelokruga rada prati zakone i podzakonske akte koji se odnose na poslove iz nadležnosti Ministarstva,
– učestvuje u pripremi i postupku izbora Upravnih organa ustanova koje se nalaze u nadležnosti Ministarstva,
– učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije iz svog djelokruga rada,
– obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti, za koje je stručno osposobljen i koji su utvrđeni zakonom, podzakonskim propisima i ovim Pravilnikom, a po nalogu i ovlaštenju ministra.

Naziv i pozicija radnog mjesta:

4) Stručni saradnik za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć

Opis poslova:

– rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak),
– vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama,
– sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom,
– stručna obrada sistemskih rješenja u svojoj oblasti,
– izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i slično) iz oblasti raseljenih lica i izbjeglica,
– praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti raseljenih lica i izbjeglica i humanitarne pomoći i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama,
– prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrola, mjerenje, osmatranje i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala iz oblasti raseljenih lica i   izbjeglica i humanitarne pomoći,
– prati propise iz oblasti raseljenih lica i izbjeglica i preduzima mjere za njihovo sprovođenje,
– učestvuje u izradi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz svog djelokruga rada,
– učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije iz svog djelokruga rada,
– koordinira i usmjerava rad općinskih organa za raseljena lica i izbjeglice i po potrebi pruža im stručnu pomoć,
– od državnih i drugih organa i organizacija prikuplja vjerodostojne podatke koji su mu potrebni za izvršenje posla iz djelokruga radnog mjesta,
– prati brojno stanje raseljenih lica i izbjeglica smještenih u kolektivnim centrima i individualnom smještaju i odvojeno,
– u koordinaciji sa odgovarajućim službama Općina na području BPK Goražde prati stanje iz oblasti raseljenih lica, izbjeglica i povratnika, zaprima zahtjeve (molbe) koje se odnose na smještaj, prehranu i zadovoljenje drugih životnih potreba raseljenih lica, izbjeglica i povratnika, izlazi na teren i u skladu sa nadležnošću i ovlastima Ministarstva postupa sa istim, obrađene zahtjeve proslijeđuje na Vladu i interveniše na terenu,
– sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama koje prate proces povratka,
– vrši pripremu projekata  u svrhu rješavanja životnih potreba raseljenih lica i izbjeglica i iste delegira na Vladu (infrastruktura, sanacija i izgradnja stambenih jedinica, održivost povratka),
– u koordinaciji sa kantonalnom Direkcijom robnih rezervi vrši distribuciju humanitarnih roba za najugroženije iz kategorije raseljenih lica i izbjeglica,
– obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti za koje je stručno osposobljen i koji su utvrđeni zakonom, podzakonskim propisima i ovim Pravilnikom, a po nalogu i ovlaštenju ministra.

 Naziv i pozicija radnog mjesta:

5) Stručni saradnik za normativno-pravne poslove

Opis poslova:

– rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak),
– vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje uvjerenja o tim činjenicama,
– sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom,
– stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast,
– izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.),
– praćenje i istraživanje promjena i pojava u odgovarajućoj oblasti i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama,
– prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrola, mjerenje, osmatranje i obrada podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala,
– u okviru svog djelokruga rada prati zakone i podzakonske akte koji se odnose na poslove iz nadležnosti Ministarstva,
– priprema pojedinačne akte (rješenja) koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa,
– učestvuje u pripremi i postupku izbora Upravnih organa ustanova koje se nalaze u nadležnosti Ministarstva,
– u okviru svog djelokruga rada učestvuje u pripremi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa,
– učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije iz svog djelokruga rada,
– obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti, za koje je stručno osposobljen i koji su utvrđeni zakonom, podzakonskim propisima i ovim Pravilnikom, a po nalogu i ovlaštenju ministra.

Naziv i pozicija radnog mjesta:

6) Stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo

Opis poslova:

– rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak),
-vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama,
– prati propise iz oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravstva i preduzima mjere za njihovo provođenje,
– daje stručna mišljenja i učestvuje u izradi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz svog djelokruga rada u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravstva,
– daje stručna mišljenja i učestvuje u izradi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz svog djelokruga rada u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravstva,
– provođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka, u skladu sa zakonom,
– stručna obrada sistemskih rješenja u svojoj oblasti,
– izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i slično) iz oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravstva,
– prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala iz oblasti primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite, te javnog zdravstva,
– provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravstva,
– u okviru svog djelokruga poslova učestvuje u praćenju i koordinaciji rada zdravstvenih ustanova, provođenju mjera unaprijeđenja zdravstvene zaštite, zdravstveno-statističke djelatnosti, zdravstveno-odgojne aktivnosti na području kantona, stručnog obrazovanja kadrova i sl.,
– obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti za koje je stručno osposobljen i koji su utvrđeni zakonom, podzakonskim propisima i ovim Pravilnikom, a po nalogu i ovlaštenju ministra.

 Naziv i pozicija radnog mjesta:

7) Viši samostalni referent za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć

Opis poslova:

– unošenje, koordinacija i logička provjera podataka i baze podataka (oblast raseljenih lica i izbjeglica i humanitarne pomoći),
– pripremanje i analiza podataka i dokumenata koji su potrebni za izradu budžeta (oblast raseljenih lica i izbjeglica i humanitarne pomoći),
– prikuplja podatke za izradu bilansa potreba socijalnih korisnika humanitarne pomoći,
– pruža podršku u koordiniranju i usmjeravanju rada općinskih organa za raseljena lica i izbjeglice,
– od državnih i drugih organa i organizacija prikuplja vjerodostojne podatke koji su mu potrebni za izvršenje posla iz djelokruga radnog mjesta,
– prati brojno stanje raseljenih lica i izbjeglica smještenih u kolektivnim centrima i individualnom smještaju i odvojeno,
– u koordinaciji sa odgovarajućim službama Općina na području BPK Goražde prati stanje iz oblasti raseljenih lica, izbjeglica i povratnika, zaprima zahtjeve (molbe) koje se odnose na smještaj, prehranu i zadovoljenje drugih životnih potreba raseljenih lica, izbjeglica i povratnika, izlazi na teren i u skladu sa nadležnošću i ovlastima Ministarstva postupa sa istim, obrađene zahtjeve proslijeđuje na Vladu i interveniše na terenu,
– sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama koje prate proces povratka,
– vrši pripremu projekata u svrhu rješavanja životnih potreba raseljenih lica, izbjeglica i povratnika i iste delegira na Vladu (infrastruktura, sanacija i izgradnja stambenih jedinica, održivost povratka),
– učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije iz svog djelokruga rada,
– u koordinaciji sa kantonalnom Direkcijom robnih rezervi vrši distribuciju humanitarnih roba za najugroženije iz kategorije raseljenih lica, izbjeglica i povratnika,
– obavlja i druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti za koje je stručno osposobljen i koji su utvrđeni zakonom, podzakonskim propisima i ovim Pravilnikom, a po nalogu i ovlaštenju ministra.

 Naziv i pozicija radnog mjesta:

8) Viši referent za statistiku

Opis poslova:
– prikupljanje i obrada podataka za procjenu stanja iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica i vođenje propisanih evidencija, kao i za izradu informacija, analiza izvještaja i drugih analitičkih materijala iz oblasti djelokruga rada Ministarstva,
– unošenje podataka i izrada generiranih izvješća,
– prikupljanje, sređivanje i obrada podataka koji se dostavljaju statistici i vršenje razmjene podataka s drugim organima i pravnim osobama i drugim subjektima, kao i ustrojavanje, vođenje i ažuriranje baze podataka iz oblasti socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica,
– prikupljanje podataka, njihovo sređivanje i distribucija nadležnim organima i vršenje drugih sličnih poslova,
– vođenje evidencija stalnih sredstava i njezino ažuriranje,
– vođenje službenih evidencija, ažuriranje i izdavanje uvjerenja iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica, kao i izdavanje drugih uvjerenja i akata o činjenicama iz tih evidencija,
– poslovi kancelarijskog i arhivskog poslovanja,
– vođenje evidencije o prisustvu i odsustvu uposlenika,
– tehnički poslovi za potrebe rukovodioca organa državne službe
– obrada materijala na računaru po prijepisu ili diktatu (prijepis tekstova, tabela i sl.), vođenje i ažuriranje baze podataka i izrada izvješća i drugih akata o podacima iz baze podataka,
– obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu ministra.

Naziv i pozicija radnog mjesta:

 9) Viši referent za administrativno-tehničke poslove

Opis poslova:
– nakon zaprimanja prispjele pošte, istu dostavlja Ministru na signiranje,
– stara se o zavođenju i kretanju pošte,
– pakuje i otprema službenu poštu,
– najava i prijem stranaka i priprema dnevnog i sedmičnog plana aktivnosti ministra,
– prijem telefonskih poziva,
– prikupljanje, sređivanje i obrada podataka za vršenje pojedinih informacijsko-dokumentacijskih poslova,
– unošenje podataka i izrada generiranih izvješća,
– prikupljanje i sređivanje podataka i nabavljanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i drugih materijalno-tehničkih sredstava i opreme, skladištenje i čuvanje tog materijala, sredstava i opreme i vođenje evidencije utroška potrošnog materijala, sredstava i opreme,
– rukovanje uređajima za kopiranje, umnožavanje, uvezivanje, skeniranje i mikrofilmovanje materijala ili štampanje materijala;
– tehnički poslovi za potrebe rukovodioca organa državne službe,
– obrada materijala na računaru po prijepisu ili diktatu,
– obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu ministra.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.