Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Zakoni i propisi

 

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom („Službene novine BPK Goražde”, broj:7/08, broj:2/13 (40-42 str.) i broj:12/13 (17-19-str.)
 • Zakon o osnivanju Javne ustanove „Kantonalni Centar za socijalni rad”(„Službene novine BPK Goražde”, broj: 5/00)
 • Zakon o osnivanju Javne ustanove „Dom za stara i iznemogla lica” Goražde („Službene novine BPK Goražde”, broj: 10/97, 8/99 i broj:2/12 (3-5 str.)
 • Zakon o kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja(„Službene novine BPK Goražde“, broj: 8/97 i 8/99).

 

 • Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBIH”, broj:30/97, 07/02, 70/08 i 48/11)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBIH”,broj:46/10, i 75/13)
 • Zakon o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine FBIH”, broj:40/10
 • Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine FBIH”, broj:40/10.
 • Zakon o lijekovima („Službene novine FBIH”,  broj:109/12
 • Zakon o krvi i krvnim sastojcima („Službene novine FBIH”, broj:09/10.
 • Zakon o liječništvu („Službene novine FBIH”, broj:56/13.
 • Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službene novine FBIH”, broj:37/12.
 • Zakon o sestrinstvu i primaljstvu („Službene novine FBIH”, broj:43/13.
 • Zakon o stomatološkoj djelatnosti („Službene novine FBIH”, broj:37/12.
 • Pravilnik o bližim uvjetima prostora opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama („Službene novine FBIH”, broj: 26/12).
 • Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora,opreme i kadra,kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine FBIH”, broj: 44/12 i 23/13).
 • Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo („Službene novine FBIH”, broj: 93/13).
 • Pravilnik o načinu pregleda umrlih,te utvrđivanju vremena i uzroka smrti(„Službene novine FBIH”, broj: 79/13).
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse,grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom(„Službene novine FBIH”, broj: 104/13).
 • Pravilnik o načinu,postupku i uvjetima,kao i drugim pitanjima od značaja za organizovanje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi („Službene novine FBIH”, broj: 60/12).
 • Pravilnik o bližim uvjetima prostora,opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo („Službene novine FBIH”, broj: 41/12).
 • Statut JZU Kantonalna bolnica Goražde („Službene novine BPK Goražde”, broj:1/14(2-20.str.).
 • Statut Zavoda za javno zdravstvo  BPK-a Goražde(„Službene novine BPK Goražde”,broj:04/13(80-94.str.).
 • Statut UKC Sarajevo („Službene novine FBIH ”,broj: 73/13) .
 • Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine BPK Goražde”, broj:12/13 (19-27.str.).
 • Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JZU Kantonalna bolnica Goražde („Službene novine BPK Goražde”, broj:12/13 (27-35.str.).
 • Naredba o ispunjavanju osnovnih uvjeta za priznavanje porodične medicine („Službene novine BPK Goražde”,broj:12/11 (69-82.str.).
 • Naredba o načinu organizovanja i finansiranja specijalističko-konsultativne djelatnosti na području BPK Goražde („Službene novine BPK Goražde”,broj:12/11 (82-87.str.).
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite („Službene novine BPK Goražde”, broj:8/08(55-60.str.).
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra verificiranih Apoteka zdravstvenih ustanova i apoteka u privatnoj praksi za područje BPK Goražde („Službene novine BPK Goražde”, broj:8/13(149-150-str.).
 • Pravilnik o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova,kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koje se mogu dati u zakup („Službene novine FBIH”, broj: 28/12).
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog smjera koje moraju ispuniti osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine FBIH”, broj: 10/12).
 • Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2014.godinu („Službene novine BPK Goražde”, broj:16/13 (58-61.str.).
 •                                          
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba

MINISTAR

SENAD ČELJO, dipl.pravnik
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 228 439;
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: senad.celjo@bpkg.gov.ba
www.ms.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.