Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Informacija JU Centar za socijalni rad BPK Goražde
Unaprjeđenje i uspostavljanje novih mjera i usluga socijalne zaštite kroz zajedničku saradnju podstiče kvalitetnije i bolje odrastanje djece u svom okruženju  

Socijalna zaštita je djelatnost kojom se ostvaruje društvena briga i interes za socijalnu sigurnost osoba kojima je pored svih drugih mjera i regulativa za ostvarivanje ekonomske i socijalne sigurnosti, potrebna pomoć i podrška društvene zajednice.

Poseban akcenat u radu Centra za socijalni rad usmjeren je na zaštitu porodice, a prije svega na zaštitu djece bez roditeljskog staranja.

Djeca bez roditeljskog staranja su posebno osjetljiva kategorija, a u rad s njima uključeni su stručnjaci iz različitih oblasti kako bi osigurali najbolji interes djeteta.

Pored zakonom utvrđenih nadležnosti, Centar prati i usmjerava psihofizički razvoj djeteta, otkriva sklonosti i sposobnosti u zadovoljavaju potrebe za ljubavlju, sigurnošću i afirmacijom, izgrađuju kulturne, higijenske i radne navike, formira karakterne osobine i izgrađuje konstruktivan i aktivan odnos prema životu i društvenoj sredini.

U cilju zadovoljavanja naprijed navedenih potreba djeteta, Centar uključuje sve raspoložive aktere u zajednici, vladin, nevladin sektor, kao i privatne kompanije.

Nakon smrti majke Melvedine Hurić, njena maloljetna kćerka i sin ostali su bez roditeljskog staranja, a obzirom da je stariji sin Safet ispunjavao uslove i izrazio želju da preuzme brigu o bratu i sestri, Centar je djecu privremeno povjerio bratu Safetu. Porodica je živjela u veoma specifičnim socio – ekonomskim i stambenim uslovima, niko u porodici nije radio, izdržavali su se od primanja po osnovu socijalne zaštite, stambeni uslovi su bili veoma nepovoljni, a stambeno okruženje je negativno uticalo na život ove porodice.

U zajednički timski rad, u cilju pomoći i podrške porodici Hurić uključeni su svi  raspoloživi akteri u zajednici. Centar za socijalni rad je u saradnji sa osnovnim školama i predškolskim ustanovama porodici pružao kontinuiranu savjetodavnu, kao i svaku drugu potrebnu pomoć i podršku.

U cilju obezbijeđenja osnovnih egzistencijalnih uslova, Safet je na preporuku Centra za socijalni rad, a uz finansijsku podršku NVO World Vision zasnovao radni odnos na određeno vrijeme u Tvornici alata Goražde, gdje je kasnije  uz puno razumijevanje menadžmenta firme i svog ličnog angažmana potpisao i ugovor o radu i na poslu ostvaruje jako dobre rezultate.

Putem Gradske uprave Grada Goražde trajnije stambeno pitanje bit će riješeno kroz projekat CEBII – zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja, gdje se porodica nalazi na listi korisnika, međutim do konačne realizacije projekta, tj. do izgradnje stambenog objekta, adekvatna stambena jedinica porodici je dodijeljena od strane JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde.

Kako stan nije bio upotpunosti uslovan za stanovanje, firma Emka Bosnia doo Goražde, kao društveno odgovorna firma pokazala je visok stepen senzibiliteta i  pobrinula se za kompletnu adaptaciju istog kroz renoviranje kupatila, unutrašnjih zidova, stolarije, nabavke i ugradnje kuhinje, prostirki i namještaja. Elektro-uređaji za stan obezbijeđeni su od strane privatnog lica iz Sarajeva.

Zahvaljujući razumijevanju i podršci predstavnika firme Emka Bosnia, izvršena je primopredaja ključeva, a dvadesetdvogodišnji mladić, koji s puno ljubavi i odgovornosti brine o mlađoj sestri i bratu će nakon svih poteškoća s kojima se susretao, živjeti u mnogo boljim i humanijim uslovima.

„Naprijed navedeno potvrđuje da unaprjeđenje i uspostavljanje novih mjera i usluga socijalne zaštite kroz zajedničku saradnju, uključivanje i pomoć svih raspoloživih aktera u zajednici rezultira boljem i kvalitetnijem životu najosjetljivijih kategorija stanovništva, a u konkretnom slučaju direktno utiče na prevenciju smještaja u ustanovu socijalne zaštite i odrastanje djece u svom okruženju“- ističe v.d. direktorica Centra za socijalni rad BPK-a Goražde Sanela Zec.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
 1. slavne višegradske brigade 2a,
  73 000 Goražde
  Bosna i Hercegovina
  tel: +387 38 228 439
  fax:+ 387 38 221 224
  E-mail: minsoc@bpkg.gov.ba
MINISTAR

ENIZ HALILOVIĆ bachelor sociologije

tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: eniz.halilovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.