Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 27.01.2012.
Press konferencija Vlade BPK Goražde
Deset mjeseci rada Vlade

Na današnjoj zajedničkoj press konferenciji ministara i premijera BPK Goražde rezimirani su rezultati rada Vlade BPK Goražde ostvareni u proteklih deset mjeseci.
Najvažniji rezultati i postignuti ciljevi objavljeni su u afiši Vlade koja je danas prezentirana javnosti.
– S ovom afišom pokušali smo da kažemo šta smo radili u proteklom periodu, da obilježimo godinu u kojoj smo mi bili deset mjeseci. Održali smo 40 sjednica Vlade, što znači da smo svake sedmice imali sjednicu i ovom prilikom želimo da pokažemo javnosti čime smo se mi to u proteklom periodu bavili. S druge strane, želimo da kažemo da ćemo nastaviti i dalje da radimo one prioritete i ciljeve koje smo ovdje istakli. U ovoj afiši sve je rečeno; naravno ima manjkavosti, ima pozitivnih kretanja, istaknutih ciljeva koje smo uradili, ima i stvari koje se ne bi trebale tu nalaziti jer su one životno realizovane i dešavaju se mimo Vlade. Ovo je jedna novina i smatram da bi trebala da bude prihvaćena od javnosti – poručio je u uvodnom obraćanju premijer BPK Goražde Emir Frašto.


Pored intenziviranja aktivnosti na izradi Prostornog plana BPK Goražde, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline aktivno je radilo i na ispunjavanju potrebnih uslova za proširenje stambenih kapaciteta na području kantona.
– S posebnom pažnjom pristupilo se rješavanju stambenog pitanja, posebno, za kategoriju mlade populacije i potrebne kadrove na teritoriji kantona. Vlada je poduzela značajne korake, od obezbjeđenja lokacije do izrade glavnog projekta za izgradnju novog stambenog objekta koji bi trebao da sadrži 30 novih stambenih jedinica. Vlada i Ministarstvo provode i aktivnosti na izradi određenih zakona, posebno Zakona o neprofitnom stanovanju koji će, ovaj način rješavanja stambenog pitanja, definisati i razraditi kroz zakonske okvire – istaknuo je resorni ministar Božidar Semiz.
Ministarstvo za privredu, u proteklom periodu, glavninu svojih aktivnosti usmjerilo je na unaprjeđenje poslovnog ambijenta na području našeg kantona te dodjelu podsticaja za očuvanje i proširenje postojećih privrednih kapaciteta, razvoj poljoprivrede, obrta i poduzetništva.
– Mislim da je ova Vlada došla u momentu kada se i dalje nastavlja pad nezaposlenosti u BiH i da ova evropska kriza i globalna recesija još uvijek uzimaju maha po pitanju brisanja radnih mjesta u BiH i širem regionu. Vlada BPK Goražde je, za ovih 10 mjeseci, na ovim prostorima, uspjela da preokrene taj trend i snažno krene u pravcu zapošljavanja i poboljšanja životnog standarda građana. Ključna stvar koju planiramo u narednoj godini je daljnji rad na uspostavljanju institucionalnog okvira i donošenju propisa koji će omogućiti poboljšanje poslovnog okruženja i poboljšanje u oblasti tržišta rada, posebno, u oblasti zapošljavanja u prerađivačkoj industriji – kazao je ministar Demir Imamović.


U prošloj godini, Minisitarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport aktivno je nastavilo sa realizacijom ranije zadatih ciljeva, posebno u oblasti obrazovanja i sporta, gdje su doneseni značajni pravni okviri koji, na kvalitetniji način, regulišu sve bitne segmente u ove dvije oblasti. Započela je implementacija obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja, Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, kojim je uvedeno obavezno srednje obrazovanje, te Zakona o sportu. U punom kapacitetu počeo je funkcionisati i Pedagoški zavod, a, konačno je riješen i status Centra za stručnu obuku.

Ministarstvo za boračka pitanja realizovalo je, u 2011. godini, značajne aktivnosti kada je u pitanju ostvarivanje prava boračkih populacija. Pored redovnih pomoći pojedincima i udruženjima, izdvojena su i novčana sredstva za stambeno zbrinjavanje 60 korisnika iz ove populacije, a potpisivanjem Sporazuma o međukantonalnoj saradnji sa Sarajevskim kantonom, ostvarena je pomoć za liječenje, ljetovanje djece i stipendiranje studenata iz kategorije boračkih populacija. Takođe, realizovani su i projekti uređenja šehidskih mezarja i završetka izgradnje spomen obilježja na području cijelog kantona, a Ministarstvo je aktivno uključeno u problematiku vezano za aktuelnu reviziju u oblasti boračko-invalidske zaštite.

– Ministarstvo je, trenutno, u jednom gorućem problemu, a taj problem proističe iz implementacije Zakona o revizijii primanja boračko- invalidske zaštite.Vlada, na čelu sa premijerom, Ministarstvom za boračka pitanja i predsjednikom Udruženja u stalnim je kontaktima sa federalnim ministrom i mislim da ćemo, u narednom periodu, pokušati da ispravimo greške koje su napravljene u procesu revizije odnosno u umanjenju primanja ili izvođenju iz prava pripadnika boračkih populacija – istaknuo je ministar Dževad Adžem na današnjoj press konferenciji.

Prema riječima ministrice za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Azre Kuljuh, resorno minsitarstvo realizovalo je najveći dio ciljeva i programskih zadataka koji nisu bili uslovljeni dinamikom realizacije sa viših nivoa vlasti.

– Osiguran je kontinuitet svih socijalnih davanja kao i socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2011.godini. Jedan od programskih zadataka ove Vlade bila je zaštita starih osoba koja je realizirana kroz ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć, ličnu invalidninu, novčanu naknadu za njegu i pomoć drugog lica, u okviru kojeg je obuhvaćeno 500 osoba treće životne dobi. U oblasti zdravstva, sufinansirani su projekti unaprjeđenja zdravstvene zaštite u opremanju domova zdravlja, Kantonalne bolnice i Zavoda za javno zdravstvo. U sektoru raseljenih lica i izbjeglica realizirano je sve ono što je planirano u oblasti održivog povratka – kazala je ministrica Azra Kuljuh.
Rezimirajući rad Ministarstva unutrašnjih poslova za proteklu godine, resorni ministar Nusret Sipović izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima.
– Sigurnosna situacija je na zavidnom nivou u odnosu na cijelu Federaciju i, stoga, se rad Ministarstva može ocijeniti kao veoma uspješan. Ministarstvo je djelovalo u dosta složenim uslovima koji su finansijske prirode, policija ima veću potrebu za boljom i modernijom opremom i vozilima. Vlada pomaže onoliko koliko može i mi smo do sada zajedno sa ostalim kantonalnim ministarstvima i federalnim Ministarstvom unutrašnjih poslova ostvarili značajnu saradnju. Pokušavamo iznaći mogućnost da ostvarimo mnoge donacije od onih kantona koji su bogatiji. Ostvarili smo i dobru saradnju sa ostalim vladinim i nevladinim organizacijama koje djeluju na području BiH kao i međunarodnim organizacijama i institucijama koje su naš rad ocijenili zadovoljavajućim. U narednom periodu ćemo pokušati zajedno sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova i kantonima harmonizirati propise koji se tiču djelovanja ministarstava unutrašnjih poslova i na tome će biti fokus našeg djelovanja kao i na obezbjeđenju boljih uslova za rad i funkcionisanje Ministarstva – naglasio je resorni ministar Nusret Sipović.


U fokusu Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose bila je oblast pravosuđa kroz provođenje strategije reforme pravosuđa u BiH, ali su, u kontinuitetu, obavljani i ostali poslovi koji osiguravaju provođenje i primjenu važećih zakonskih u ovoj oblasti.
– Legitimno je uspostavljena alternativna kazna rada za opšte dobro, tako da se, od 01.01.2012.godine, takva alternativna kazna može izriciati i pred sudovima na području BPK Goražde. Po prvi put, ovo ministarstvo je pružilo podršku civilnom sektoru kroz minimalna sredstva, ali se nadamo da je ovo samo početak. Takođe, bitno je istaći oblast zaštite ljudskih prava i primjene EU konvencija. Skupština je donijela Nacrt zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina, čiji je obrađivač Ministarstvo, a predlagač Vlada – kazala je ministrica Radmila Janković.
Pored donošenja ključnih finansijskih dokumenata za nesmetano funkcionisanje svih organa BPK Goražde, Ministarsvo za finansije, u protekloj je godini, sve svoje napore usmjerilo na očuvanje finansijske stabilnosti u budžetu BPK Goražde uz osiguranje najvećeg mogućeg stepena njegovog izvršenja.
– Ministarstvo je, na osnovu definisanih ciljeva za 2011. godinu, vodilo intezivne aktivnosti u vezi finansijske stabilnosti budžeta BPK. Takođe, vodili smo aktivnosti na postizanju odgovarajućih sistemskih rješenja za povećanje javnih prihoda BPK i te aktivnosti ćemo nastaviti i u 2012. godini. Budžet BPK Goražde u 2011.godini, kada su u pitanju prihodi i primici, ostvaren je sa 95,5 posto u odnosu na 2010.godinu. Imali smo pad prihoda i primitaka, ali, ipak, to nije bio razlog da nemamo izvršenje budžeta u obimu koji smo imali po prvi put. Rashodovna strana je preko 40 miliona, a ono što trebamo prihvatiti to je bilo sve na teret izvornih vlastitih prihoda i primitaka jer smo imali manju podršku kroz projekte po vertikali u 2011.godini, što bi dodatno dalo podstrek privrednom razvoju i ciljevima koji su ostvareni u 2011. godini – kazao je, danas, ministar za finansije Muhidin Pleh.
Ministarstvo za finansije je, takođe, vodilo aktivnosti na podizanju finansijske odgovornosti budžetskih korisnika kada je u pitanju izvršenje budžeta, a donesen je i Zakon o komunalnim taksama, čiji je obrađivač ovo Ministarstvo.
Prema riječima sekretara Vlade Emira Sijerčića, Vlada je u prošloj godini održala 40 sjednica.
– Ako uzmemo u obzir da je pred svaku sjednicu održana i pripremna sjednica, to govori o jednom vrlo ekstenzivnom radu Vlade. U prosjeku je bilo 30 tačaka dnevnog reda po svakoj sjednici i lahko je izračunati da se Vlada izjasnila o preko 1000 tačaka dnevnog reda sa, sigurno, najmanjim administrativnim aparatom koji radi na pripremi i realizaciji odluka Vlade. Mislim da smo uradili dosta u prošloj godini i smatram da su odluke donesene na zakonit način u skladu sa važećim zakonskim propisima – zaključio je sekretar Emir Sijerčić.

Na kraju press konferencije , Premijer Emir Frašto pročitao je imena osoba koje su nagrađene za postignute rezultate i doprinos u radu Vlade BPK. Riječ je o Emiru Okoviću, Emiru Hodoviću i Alenu Mujkoviću, koji su od premijera kao nagradu dobili mobilni aparat iPhone .

/bpkg.gov.ba/

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.