Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 23.01.2020.
38.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Utvrđen prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK-a Goražde za 2020.godinu  

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 38.redovnoj sjednici utvrdila je prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK-a Goražde za 2020.godinu i uputila je Skupštini BPK na usvajanje.

Naš kanton jedini je kanton u Federaciji BiH koji je obezbijedio pravo na besplatno zdravstveno osiguranje djeci predškolskog uzrasta i starijim licima preko 65 godina života, raseljenim osobama i povratnicima u Bosansko-podrinjski kanton Goražde, kao i povratnicima u susjedne općine Republike Srpske, koji predmetno pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu. Od 2013.godine kada je uvedeno ovo pravo, pa do 2019. godine koristilo ga je 279 lica.

S ciljem obezbjeđenja sredstava za realizaciju ovog prava, danas je usvojen i Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2020.godinu, sa ekonomskog koda– Tekući transferi pojedincima – Zdravstveno osiguranje, u iznosu od 25.000,00 KM.

Usvojena je takođe i Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog osiguranja za povratnike iz Federacije BiH- Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Republiku Srpsku, kao i način i postupak ostvarivanja ovog prava.

Vlada je usvojila Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda Tekući transfer pojedincima – ostalo za 2020.godinu, u iznosu od 100.000 KM. Svrha ovog programa je poboljšanje cjelokupne aktivnosti i kvalitete obrazovnog procesa kroz podsticanje i promovisanje takmičarskog duha te unaprjeđenje kvalitete obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za 2019.godinu.

Stanje bezbjednosti na području našeg kantona u prošloj godini, na osnovu stastističkih pokazatelja je zadovoljavajuće, istaknuto je ovom prilikom. U odnosu na 2018. godinu, došlo je do smanjenja broja krivičnih djela i registrovanih prekršaja, te do povećanja broja saobraćajnih nesreća. Interesantno je izdvojiti da je u prošloj godini evidentirano 28 požara što je 21 požar više u odnosu na 2018. godinu,  kao i 40 krivičnih djela iz oblasti „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“, 6 djela više nego u 2018.godini.

Nakon što je usvojila Odluku o načinu korištenja raspoloživih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju BPK Goražde, Vlada je odobrila plaćanje iz sredstava sa Escrow-og računa u iznosu od 220.000 KM, kako je definisano i u Budžetu BPK za 2020. godinu, za izmirenje obaveza po osnovu unutrašnjeg duga, odnosno na obaveze po osnovu kredita Saudijskog fonda.

Usvojena je takođe i Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona za januar ove godine.

U nastavku sjednice, razmatrani su zahtjevi dostavljeni od strane Federalnog ministarstva finansija i Predstavničkog doma Parlamentarne Skupštine BiH, te data saglasnost Vladi BPK Goražde da projekat„Rehabilitacija lokalnog puta u MZ Cvilin, nastavak radova na dionici puta Cvilin-Kožetin-Osanica“ aplicira na Javni poziv za podnošenje prijava za Programe pomoći održivog povratka Federalnog ministarstva raseljenih lica i izbjeglica.

Vlada je na današnjoj sjednici primila k znanju Informaciju o utrošku energenata budžetskih korisnika. U informaciji koju je na zahtjev Vlade sačinilo Ministarstvo za urbanizam, analizirana je potrošnja energenata 11 budžetskih korisnika koji za zagrijavanje svojih poslovnih prostorija koriste lož ulje, te urađena procjena koliko bi se uštedjelo ako bi se prešlo na druge ekološki prihvatljivije energente. Uštede bi svakako bile velike, te je Vlada je zadužila Ministarstvo urbanizma da na osnovu ovih pokazatelja uradi projekt u kojem će biti precizirani načini i uslovi ove zamjene, kao i nosioci posla.

Uz konstataciju da treba sistemski riješiti problem zagrijavanja Gradske dvorane, Vlada je odobrila interventne količine lož ulja JU „Sportski centar“ Goražde. Usvojeno je da se iz trenutnih zaliha Direkcije robnih rezervi ovom javnom preduzeću dodijeli 2000 litara lož ulja, koje će se isporučiti sukcesivno.

Nakon što je primljena k znanju informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Goražde, Vlada je donijela rješenje o razrješenju privremenog i imenovanju novog Upravnog odbora ove javne ustanove, na period od četiri godine.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.