Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 03.06.2022.
Informacija JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde
Stvaranje boljih uslova života manjinskih grupa koje žive na prostoru Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, s akcentom na zapošljavanje radno sposobnih članova

Izražavamo zadovoljstvo da je dugogodišnji rad Centra za socijalni rad na razvoju kapaciteta i kompetencija lica romske nacionalnosti rezultirao zapošljavanjem kod poslodavaca koji su iskazali spremnost da ih prime u radni odnos ravnopravno i bez diskriminacije.

Dana 03.06.2022. godine u prostorijama JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde održan je sastanak koji se odnosi na stvaranje boljih uslova života manjinskih grupa koje žive na prostoru Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, s akcentom na zapošljavanje radno sposobnih članova.

Sastanak je održan u organizaciji Centra za socijalni rad, a istom su prisustvovali  Gradonačelnik grada Goražda Ernest Imamović, direktor JKP 6. Mart  Haris Šalo, predstavnik firme Bosna plastik Vedad Hodžić, te direktorica  Mediha Jašarević – Hodžić i uposlenice Centra.

U skladu sa zaključcima koji su doneseni na prethodnom sastanku, na kojem je Gradonačelnik Grada Goražda Ernest Imamović prepoznao važnost zapošljavanja i  podržao težnju Centra da zaposli lica romske nacionalnosti kako bi se poboljšala njihova ekonomska i socijalna situacija, isti je obavio ragovor sa direktorima navedenih firmi.

S tim u vezi lica koja se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje imala su priliku obaviti razgovor s eventualnim poslodavcima koji imaju razumijevanje i pokazuju  spremnost da prime u radni odnos lica romske nacionalnosti.

U proteklom periodu JU Centar za socijalni rad je u cilju  poboljšanja socio – ekonomskih uslova ranjivih grupa, koristila sve raspoložive resurse u zajednici, u cilju animiranja privrednih subjekata, da zaposle radno sposobna lica romske nacionalnosti,  što predstavlja  veoma bitan segment u procesu integracije.

Na sastanku je dogovoreno da će se narednom periodu poduzeti sve nephodne aktivnosti, koje se odnose na naprijed navedeno i nadamo se de će prvi put u našem Gradu lica romske nacionalnosti imati priliku za zaposlenjem.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.