Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 19.08.2022.
JU Zavod za javno zdravstvo i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde dostavili informacije o poduzetim aktivnostima koje se odnose na ispitivanje činjeničnog stanja u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom
Veći broj oboljelih od akutnog gastroenterokolitisa upućuje na karakteristike hidrične epidemije; u svim analizama nisu utvrđena odstupanja koja ukazuju na zdravstvenu neispravnost vode

Na zahtjev premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće i resornog ministarstva, JU Zavod za javno zdravstvo i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde dostavili su informacije o poduzetim aktivnostima koje se odnose na ispitivanje činjeničnog stanja u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom s akcentom na nedavne nemile događaje kada se veći broj naših sugrađana javio u Urgentni centar Kantonalne bolnice Goražde sa simptomima povraćanja, dijareje i povišene tjelesne temperature.

Kako se navodi u informaciji JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde, na osnovu istraživanja koje je obuhvatilo broj oboljelih, kliničku sliku i vrijeme pojave simptoma, donesen je zaključak da se radi o većem broju oboljelih od akutnog gastroenterokolitisa što upućuje na karakteristike hidrične epidemije. Istraživanje je obuhvatilo i podatke o rezultatima izvršenih laboratorijskih analiza vode sa vodnih objekata centralnog gradskog vodovoda, pri čemu su uzeti u razmatranje svi rezultati vode urađeni u prethodnom periodu, a analizom rezultata nisu utvrđena odstupanja koja ukazuju na zdravstvenu neispravnost vode, jer posljednje redovno uzorkovanje vode izvršeno je u jutarnjim satima dana 16, avgusta 2022.godine,  na lokacijama pumpna stanica Vitkovići, Caffe „Azzaro“ Vitkovići, Caffe „PUB“ Goražde i Caffe „Magnum“ Goražde. Također, kontaktirana je i odgovorna osoba u postrojenju za obradu vode JKP „6 mart“ koja je izjavila da nema odstupanja u procesu obrade i dezinfekcije vode i da se sve aktivnosti odvijaju planiranom dinamikom.

Također, u informaciji se navodi da JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde u skladu sa svojim nadležnostima  vrši monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće na području BPK Goražde te vrši analizu rezultata izvršenih laboratorijskih analiza vode sa vodnih objekata na području našeg kantona. Dinamika uzorkovanja vode sa centralnog gradskog vodovoda Goražde se odvija na način da se svake sedmice  uzimaju uzorci vode, po četiri uzorka vode na bakteriološku i hemijsku analizu sa različitih lokaliteta. Uzorci se uzimaju na pumpnoj stanici u fabrici vode Vitkovići te po jedan u naseljenom mjestu na desnoj, odnosno lijevoj obali rijeke Drine. U skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ broj: 40/10, 30/12 i 62/17), iz centralnog gradskog vodovoda Goražde svaka tri mjeseca se uzima po jedan uzorak vode i šalje na analizu u akreditiranu laboratoriju, od čega jedan uzorak na proširenu analizu. Rezultati redovne mikrobiološke analize uzoraka vode sa centralnog gradskog vodovoda Goražde rađeni su u akreditiranoj laboratoriji Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dana 30.07.2022.godine i pokazuju da su uzorci vode zdravstveno ispravni za piće.

Epidemiološkim istraživanjem nije utvrđen tačan uzrok pojave većeg broja oboljelih od akutnog gastroenterokolitisa na području grada Goražda, ali zbog učestalih prekida u vodosnabdijevanju uslijed kvarova na vodovodnoj mreži moguća je kontaminacija vode patogenim mikroorganizmima. Od ostalih protivepidemijskih mjera izvršena je vanredna bakteriološka i fizičko-hemijska analiza vode, te informisana javnost da u slučajevima prekida u vodosnabdijevanju preventivno vrše prokuhavanje vode prije konzumiranja.

Kada je riječ o informaciji Sanitarnog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, koju također prenosimo u cjelosti,  navodi se da je dana 18.08.2022 godine,  u 14:45 sati zaprimio tri  akta, uključujući i zahtjev za inspekcijski nadzor podnijet od strane fizičkog lica — građanina, a koji se odnose na uvećan broj građana BPK Goražde koji su zatražili Ijekarku pomoć zbog stomačnih tegoba, a što bi se eventualno moglo povezati sa higijenski neispravnom vodom za piće. Nakon što je razmotrio navedene akte, inspektor se uputio u 15:15 sati do Pogona za preradu i distribuciju vode u naselju Vitkovići, gdje je zatekao zatvoren objekat, bez prisutnih lica. Obzirom na navedeno, inspektor je narednog dana, s početkom u 08:20 sati izvršio inspekcijski nadzor na navedene okolnosti kojom prilikom je konstatovano sljedeće:

Analiza vode iz Pogona za preradu i distribuciju vode koji posluje u okviru JKP 6. mart Goražde vršena je u kontinuitetu za kontrolisani period od 01.08.2022. godine do 18.08.2022 godine, s posebnim akcentom na period 16.08-17.08.2022 godine. Utvrđeno je da se uzorci za analizu, odnosno sama analiza obavlja 5 puta u toku dana u vremenskim intervalima: 07:00 sati, 09:00 sati, 11:00 sati, 13:00 sati, 14:30 sati. U navedenim intervalima analizira se ukupno 10 parametara ( temperatura, pH, boja, miris, Kmn04, C102, N02, N03, NH3,Cl) čije vrijednosti koje su upisane u dnevnik analize, koji se uredno vodi, ne odstupaju od dozvoljenih vrijednosti, odnosno dozvoljenih parametara.

Inspektor je obavio kontrolu samog izvorišta, odnosno vodozahvata kao i objekata i uređaja koji se koriste u cjelokupnom procesu pripreme i distribucije zdravstveno ispravne vode za piće te na osnovu činjeničnog stanja nije utvrdio nedostatke koji bi se mogli dovesti u vezu ili koji bi mogli utjecati na sam kvalitet vode, odnosno na potencijalno onečišćenje.

Inspektor je obavio razgovor sa direktorom JKP 6. mart Harisom Šalom koji je potvrdio da će JKP 6. mart o svome trošku obaviti dodatne analize kako bi se otklonile bilo kakve dodatne špekulacije, jer kako je direktor naveo, nikome nije u interesu nestabilna epidemiološka situacija, kao ni panika koja se pojavila zadnjih par dana.

Inspektor je obavio razgovor i sa direktoricom JU Zavod za javno zdravstvo Goražde dr. Medinom Bičo, koja je na traženje inspektora na uvid predočila sve rezultate bakterioloških i hemijskih analiza vode za mjesec august 2022. godine, s posebnim naglaskom na 16.08.2022. godine te 18.08.2022. godine iz kojih je jasno vidljivo da su rezultati analiza uredni i da odgovaraju referentnim vrijednostima prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( Službeni glasnik BiH br. 40 10, 30/12, 62/17). Uzorci se uzimaju sedmično, tačnije četiri uzorka i to pumpna stanica (fabrika vode), naselje Vitkoviéi, desna obala Drine, lijeva obala Drine (naselja se mijenjaju, ne uzima se uzorak uvijek sa istog mjesta).

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.