Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
J A V N I P O Z I V za finansiranje/sufinansiranje rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i nevladinih neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, po Programu utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2021. godinu
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.